VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Bezvavlasy a.s.,

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.bezvavlasy.sk/

Informácie, ktoré by ste nemali prehliadnuť:

  • Počas procesu objednávania si môžete vybrať spôsob platby a možnosť doručenia.
 • Stlačením tlačidlá pre záväzné potvrdenie objednávky s nami uzatvárate kúpnu zmluvu k danému tovaru a ste povinní nám zaplatiť kúpnu cenu
 • Ak uvedieme, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar v čase uvedenom v košíku, viac informácií nájdete v bode 9 týchto VOP.
 • Zákazník spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní.
 • Viac informácií o reklamáciách nájdete v našom reklamačnom poriadku
 • Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 1. KTO SME?

  Bezvavlasy a.s.,

  sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8 

  IČO: 24168416

  DIČ: CZ24168416

  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 27374, za ktorú koná Aleš Hudeček, predseda predstavenstva

  (ďalej len „Bezvavlasy“, “predávajúci” alebo „my“),


 2. AKO SA S NAMI MÔŽETE SPOJIŤ?

  Telefón: +421 944 298 972

  E-mail: info@bezvavlasy.sk (e-shop)

 3. AKÉ SÚ ĎALŠIE POJMY, KTORÉ SA V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH OPAKUJÚ? 

  e-mailová adresa elektronická adresa zákazníka uvedená v užívateľskom účte, objednávke alebo inom formulári;

  e-shop náš internetový obchod, ktorý prevádzkujeme na webovej stránke https://www.bezvavlasy.sk/;

  kúpna zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností - nás ako predávajúceho a vás ako kupujúceho, ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej objednávky nášho tovaru na našich webových stránkach;

  občiansky zákonník zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník;

  podnikateľ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja sústavnú podnikateľskú činnosť - vo svojom mene, na svoj účet a za účelom dosiahnutia zisku; riadime sa zásadou, že zákazník, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO/DIČ či firemné údaje s nami právne jedná ako podnikateľ;

  spotrebiteľ každá fyzická osoba, ktorá právne koná bez akejkoľvek súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo samostatným výkonom svojho povolania; 

  VOP tieto všeobecné obchodné podmienky, tj pravidlá, ktoré zaväzujú nás aj vás pri uzatváraní kúpnej zmluvy;

  webová stránka internetová adresa https://www.bezvavlasy.sk/;  

  zákazník ste to vy, kupujúci, či už ste spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 4. ČO PODĽA ZÁKONA MUSÍME OZNÁMIT VŠETKÝM ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY?
    1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona
     č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
    2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.
    3. Tovar, cena, náklady. Popis nášho tovaru vrátane jeho hlavných vlastností nájdete na našej webovej stránke. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH vrátane zákonných poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné služby (napr. ak nám zavoláte na naše telefónne číslo, zaplatíte len bežnú sadzbu za telefónny hovor).
    4. Možnosti platby. Spôsoby platby a možnosti dopravy, ktoré ponúkame, sú podrobnejšie opísané počas procesu objednávky. Tovar vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si vyberiete z ponúkaných možností.
    5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidlá pre záväzné potvrdenie objednávky v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 7 týchto VOP.
    6. Záväznosť VOP. Odoslaním objednávky zároveň potvrdzujete, že ste sa zoznámili so znením týchto VOP.
    7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 12 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku.
 5. ČO MUSÍME OZNÁMIŤ SPOTREBITEĽOM PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY?
   1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:
    1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo
    2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
    3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru; 

  s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, napríklad  vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy či oznámením na náš e-mail: info@bezvavlasy.sk

  1. Kedy NIE JE MOŽNÉ od kúpnej zmluvy ODSTÚPIŤ. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv:
   1. dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
   2. dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančných trhoch mimo našej kontroly, ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
   3. dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
   4. dodanie tovaru v uzavretom obale (napr. porušenie celofánu alebo fólie, porušenie pečate a pod.), ktorý spotrebiteľ vyňal z obalu a zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodné ho po porušení spotrebiteľom vrátiť, čo sa vzťahuje aj na zvukové alebo obrazové nahrávky a počítačové programy, ak zákazník porušil ich pôvodný obal;
   5. ubytovanie, preprava tovaru, prenájom dopravných prostriedkov, stravovanie alebo voľný čas, ak sa má zmluva splniť v určitý deň alebo v určitom období;
   6. na dodávanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie;
   7. o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu; v prípade odplatného plnenia len vtedy, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo na odstúpenie od zmluvy.
  2. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi   od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej a najlepšie vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ich prevzal. V prípade niektorých tovarov môže byť obal príslušenstvom alebo súčasťou tovaru. Nevrátenie obalu spolu s vráteným tovarom môže mať za následok nekompletnosť vráteného tovaru a zníženie hodnoty tovaru. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy o poskytovaní služieb, kde už bolo začaté s naším plnením na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, a to pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy, je nám spotrebiteľ povinný uhradiť pomernú časť ceny za plnenia poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.
  3. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky.
  4. Vrátenie tovaru. Tovar môžete zaslať späť na adresu: Bezvavlasy a.s., CTPark Bor BezvaVlasy, Nová Hospoda Hala C1, 34802 Bor – Tachov. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša zákazník. To platí aj v prípade, že tovar nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou z dôvodu jeho povahy (najmä z dôvodu jeho veľkých rozmerov atď.). V takom prípade znášate priame náklady na vrátenie tovaru vo výške, ktorú vám vopred vypočítame (v závislosti od objemu zásielky). Upozorňujeme, že reklamovaný tovar zaslaný na dobierku a/alebo inak na naše náklady neprevezmeme a bude vám vrátený na vaše náklady.
  5. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, bez zbytočného odkladu po prijatí vráteného tovaru. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.
  6. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu: info@bezvavlasy.sk.
  7. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy.
  8. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  9. Recenzie. Recenzie je možné vkladať priamo na našich webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok https://www.heureka.sk/. Informácie o tom, ako sú tieto recenzie spracované prostredníctvom Heureka, nájdete na ich webových stránkách. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. Viac informácií o tom, ako spracúvame recenzie uverejnené na našich webových stránkach.
  10. Falošné alebo neúplné recenzie. Vyhradzujeme si právo nezverejniť recenzie zákazníkov, ktoré sú nepravdivé, obsahujú nevhodné výrazy alebo nesúvisia so zakúpeným tovarom.
  11. Škoda spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými informáciami. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými informáciami alebo radami, najmä v prípadoch, keď dosiahnutie určitého výsledku závisí od konania príjemcu rady alebo iných osôb, alebo od neovplyvniteľných skutočností či náhody. Zriekame sa zodpovednosti za akékoľvek následné škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek použitia videoobsahu, ktorý je poskytovaný bez záruky na výsledok.
 6. REGISTRÁCIA, UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A VERNOSTNÝ PROGRAM
    1. Registrácia. Nakupovať u nás môžete aj bez registrácie. Ak sa rozhodnete zaregistrovať, budete mať lepší prehľad o histórii svojich objednávok, stave nových objednávok, vernostných zľavách atď. Ako zákazník sa môžete zaregistrovať na webovej stránke vyplnením registračného formulára. Ak ste podnikateľ, upozorňujeme, že vytvorenie užívateľského konta môže chvíľu trvať. Ospravedlňujeme sa za toto zdržanie, ale musíme overiť Vami zadané obchodné údaje. Pre našich verných partnerov - podnikateľov (veľkoobchodných zákazníkov) nevylučujeme individuálnu úpravu podmienok spolupráce. Na vytvorenie registrácie je potrebné potvrdiť, že ste sa oboznámili s obsahom týchto VOP a zásadami ochrany osobných údajov.
    2. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
    3. Užívateľský účet. Pomocou svojej e-mailovej adresy a zvoleného bezpečného hesla môžete pristupovať do svojho používateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"), kde môžete okrem iného zadávať objednávky tovaru.
    4. Zablokovanie užívateľského účtu. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie užívateľského účtu tretím osobám. Užívateľský účet môžeme zablokovať po troch (3) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo najmä k zneužitiu užívateľského účtu zákazníka. Pokiaľ bude Váš užívateľský účet zablokovaný, prosím kontaktujte nás na e-maile info@bezvavlasy.sk.
    5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho zneužívanie. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.
    6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu.
    7. Vernostný program. Registrovaní zákazníci môžu využívať výhody nášho vernostného programu. Ako náš vernostný program funguje a ako sa do neho môžete zapojiť nájdete na našich webových stránkách.
 7. AKO OBJEDNAŤ A UZAVRIEŤ KÚPNU ZMLUVU
    1. Vytvorenie objednávky. Vkladaním tovaru do košíka, zvolením spôsobu dopravy a platby za vybraný tovar a vyplnením kontaktných a fakturačných údajov vytvára zákazník na e-shope svoju objednávku. 
    2. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie.
    3. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky môže zákazník skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky.
    4. Proces odoslania objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo pre záväzné potvrdenie objednávky na e-shopu a proces objednávky je tým ukončený. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady ochrany osobných údajov.
    5. Pravdivosť údajov vyplnených v objednávke. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ak sa počas spracovania objednávky zistí, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom vás budeme informovať e-mailom. Zákazník môže niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené uvedením úmyselne nepravdivých alebo nesprávnych údajov.
    6. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom alebo telefonicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru.
    7. Kedy sa uzatvára kúpna zmluva? Kúpna zmluva je uzavretá okamihom stlačení príslušného tlačidla na dokončenie objednávky.
    8. Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu zákazníka.
    9. Povinnosti predávajúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať vám zakúpený tovar a umožniť vám nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru.
    10. Povinnosti kupujúceho. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa zaväzujete prevziať tovar a zaplatiť nám cenu tovaru.
    11. Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy, t. j. aktuálnu verziu týchto VOP, na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár na odstupenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote. 
    12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.           
    13. Telefonická objednávka. Zákazník si môže objednať aj telefonicky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku týmto spôsobom, od nás dostane na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a nákladov spojených s balením a doručením zákazníkom vybraného tovaru na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v telefonickom hovore spolu s týmito VOP, reklamačným poriadkom, zásadami ochrany osobných údajov a formulárom na odstúpenie od zmluvy. Aby bola kúpna zmluva uzatvorená, musí zákazník toto potvrdenie rovnakým spôsobom akceptovať. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom potvrdenia zo strany zákazníka.                 
 8. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY
   1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH. Cena tovaru je platná počas obdobia, na ktoré je zobrazená na webovej stránke e-shopu, čo však neznamená, že s niektorými našimi zákazníkmi nemôžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
   2. Spôsob platby. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete zaplatiť spôsobmi uvedenými v treťom kroku objednávky (Doprava a platba), najmä:
  1. online platební kartou;
  2. bankovým prevodom;
  3. v hotovosti alebo kreditnou kartou dopravcovi (dobierka).

  Zákazník si vyberie spôsob platby počas procesu objednávky.

  1. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu.
  2. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkach nášho e-shopu nájdete aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi a mieste, kam bude tovar doručený. Objednávky o minimálnej celkovej cene uvedenej na našich webových stránkach Vám doručíme zadarmo.
  3. Cena za dodanie tovaru. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného.
  4. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať.
  5. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka.
  6. Forma faktúry. Dohodli sme sa, že faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu zákazníka. Zákazník súhlasí so zasielaním faktúr elektronickou formou.
  7. Darčekové poukazy. Našim zákazníkom ponúkame možnosť zakúpiť si darčekové poukážky (elektronické aj tlačené) v hodnote 20 EUR, 40 EUR, 60 EUR, 80 EUR, 120 EUR, 160 EUR a 200 EUR, alebo v inej hodnote, ktorú budeme na e-shope ponúkať. Každý poukaz má svoj jedinečný kód a bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na na vašu e-mailovú adresu. Je možné využiť vždy len celú výšku poukazu, nie ho využiť po častiach. Poukaz má platnosť 6 mesiacov od jeho zakúpenia. Pre uplatnenie darčekového poukazu na webových stránkach je nutné vyplniť pole v sekcii "košík", kde uvediete jedinečný kód darčekového poukazu. Hodnota darčekového poukazu je odpočítaná z celkovej ceny vášho nákupu v košíku. Falšovanie či pozmenenie poukazu nie je dovolené. Jeho falšovanie môže byť aj trestným činom. Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol už darčekový poukaz využiť.
 9. VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DORUČENÍ
    1. Čas dodania. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom spravidla expedujeme tovar s dodacou lehotou 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Táto dodacia lehota sa nevzťahuje na tovar, ktorý bude upravený na žiadosť zákazníka (v týchto prípadoch bude dodacia lehota vždy dohodnutá individuálne). Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr.
    2. Spôsob dopravy, osobný odber tovaru. Zákazník má na výber zvoliť si dopravu tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za prepravnú cenu, ktorá je uvedená v priebehu objednávky.
    3. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru.
    4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
    5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
    6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
    7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi.  Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
    8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 občianskeho zákonníku jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
    9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu.
 10. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
    1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. To znamená, že ak nezaplatíte kúpnu cenu, nestanete sa vlastníkom tovaru.
    2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči nim máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru.
 11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
    1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa ustanovení uvedených v časti 5 týchto VOP.
    2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.6 a 9.7 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru.
    3. Nezaplatená kúpna cena. Ak zákazník nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas, môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť.
    4. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Okrem toho môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy, najmä ak zákazník odmietne prevziať tovar.
    5. Darček. Pokiaľ zákazník spolu s tovarom obdrží darček a následne od kúpnej zmluvy s nami odstúpi, je povinný nám vrátiť aj tento darček. Darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom je teda uzavretá s tzv. rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť.
 12. ČO AK JE TOVAR CHYBNÝ
    1. Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
    2. Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa našej zodpovednosti za vady tovaru sú upravené v našom reklamačnom poriadku.
 13. SPÄTNÝ ODBER ELEKTROZARIADENIA
  1. Spätný odber u Vás v domácnosti. Pokiaľ si u nás objednaný tovar nechávate zaslať domov, máme tiež povinnosť zaistiť, aby zákazník spotrebiteľ mohol dopravcovi odovzdať použité elektrozariadenia, elektroodpad, batérie či akumulátory z domácnosti. Aj tu je podmienkou pre takýto spätný odber zachovanie rovnakého počtu kusov kupovaného a vráteného elektrozariadenia, ktoré musí byť podobného typu a použitia (inými slovami kus za kus). Aby sme mohli tento spätný odber realizovať, prosím informujte nás v objednávke - do poznámky k objednávke, aké elektrozariadenia a v akom počte, eventuálne rozmere by ste chceli vrátiť.
  2. Kde je ešte možné odovzdať staré elektrozariadenie? Elektrozariadenie, elektroodpad, batérie alebo akumulátory môžete odovzdať aj v zberných dvoroch, určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci. 
  3. Prečo je potrebné nakladať s elektrozariadeniami špeciálnym spôsobom? Elektrozariadenie nesmie byť vyhodené so zmiešaným odpadom. Takýmto konaním by ste sa mohli dopustiť porušenia zákona o odpadoch a/alebo súvisiacich predpisov. Škodlivé látky z týchto elektrozariadení a odpadov môžu navyše poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie. Spätný odber a recyklácia navyše vedie k tomu, že elektrozariadenia a odpady môžu byť ďalej využité na výrobu nových zariadení.
 14. OCHRANA ÚDAJOV
    1. Zásady ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi a pravidlá zasielania obchodných oznámení upravujú naše zásady ochrany osobných údajov.
    2. Cookies. Používame takzvané súbory cookie, ktoré môžu byť uložené v koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov). Zákazníci si môžu nastaviť svoje preferencie priamo na našej webovej stránke, kde nájdu informácie o používaní súborov cookie.
 15. VYŠŠIA MOC
    1. Čo je vyššia moc. Na účely týchto VOP sa za vyššiu moc považuje akákoľvek udalosť nezávislá od vôle Bezvavlasy, ktorá bráni plneniu jej záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať ani odvrátiť alebo prekonať jej následky. Za vyššiu moc sa považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, povodeň, zemetrasenie, teroristický útok, vojna, štrajk alebo iné udalosti (vrátane situácií spôsobených šírením choroby COVID-19), ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán.
    2. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho. Počas trvania vyššej moci spoločnosť Bezvavlasy nezodpovedá za neplnenie svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto VOP.
 16. ČO BY STE MALI VEDIEŤ NA ZÁVER
   1. Akým právom sa náš právny vzťah riadi? Právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. To platí aj v prípade existencie tzv. medzinárodného prvku. Sme si však vedomý, že zákazník spotrebiteľ nemôže byť touto voľbou zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko.
   2. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.
   3. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
   4. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru.
   5. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky v obvode Prahy. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.
   6. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.
   7. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   8. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
   9. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.
   10. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 22. 11. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.